Op Twitter ging ik van 998 naar 74 profielen, het aantal mensen dat ik volg op Instagram daalde van 1 232 naar 96. Deze 171 profielen zullen mijn tijd op sociale media een stuk aangenamer en nuttiger maken.
36 uur geleden heb ik iedereen ontvolgd op social media. En dit is de reden waarom.
Jenthe Blockx
126

171 mensen, dat komt redelijk overeen met Dunbar’s nummer. https://en.wikipedia.org/wiki/Dunbar%27s_number Dit gemiddelde van 150 komt regelmatig terug. Toen ik enkele jaren geleden schoonmaak hield op social media, kwam dat uit rond 120.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.