Todoist is de tool voor mijn productiviteit
Lodi Planting
1

Todoist is ook mijn _weapon of choice_. Momenteel ben ik al een half jaar bezig met de premium versie. Als het lukt, dan wil ik dit weekend de API gebruiken om wat inzichten in Google Docs te krijgen. Want een overzicht van slechts de voorbije 4 weken is te beperkt voor mij.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.