Aaron Otani

Aaron Otani

Designer @Google. Previously @Opower, design fellow @KPCBFellows.