Kan de Bitcoin koers naar $100.000 stijgen?

Aat de Kwaasteniet
May 12 · 6 min read

Een onderzoek via de weg van het geïnvesteerde kapitaal in Bitcoin.
(English version here)

Totaal geïnvesteerde geld in Bitcoin

Gebruikers van de website Coinmarketcap zien dat Bitcoin een Marketcap van ongeveer 121 Miljard Dollar heeft. Sommige mensen, vooral de beginners aan cryptocurrencies, denken dat de marketcap de waarde is die totaal geïnvesteerd is in Bitcoin. Een misverstand.
De marketcap is simpel een vermenigvuldiging van het aantal munten dat in omloop is gebracht (de circulating supply) maal de laatste bepaalde koers.
Voor Bitcoin is dat dus op het moment van schrijven (12–05–2019): 17.696.250 BTC x $ 6.851,44/BTC = $ 121.244.882.765

Als iemand besluit om 1000 Bitcoin te kopen tegen de koers van 6500 dollar zal er dus 6,5 miljoen dollar geïnvesteerd worden, maar als door deze aankoop de koers 10 dollar omhoog gaat zal de marketcap van Bitcoin niet 7 miljoen maar 10 x de circulating supply = +/-176 miljoen dollar omhoog gaan. De marketcap is dus geen enkele maat voor hoeveel geld er werkelijk in Bitcoin is geïnvesteerd. Toch is het leuk om te weten hoeveel Fiat geld in de bitcoin economie is gepompt.

Werkelijk geïnvesteerd kapitaal

Als we toch willen weten hoeveel Geld is geïnvesteerd in Bitcoin kunnen we een onderzoek doen via de exchanges die Bitcoin aanbieden tegen een Fiat munt. Volgens Coinmarketcap/markets kunnen we herleiden dat er 46 exchanges in de wereld zijn die Bitcoin aanbieden tegen USD, EUR, CNY enz. aanbieden. De lijst van CMC zal wel niet helemaal volledig zijn maar is wel bruikbaar. Van deze exchanges zouden we de historische data kunnen opvragen en dan uitzoeken hoeveel Fiat geld gestort is om Bitcoin aan te kopen. Maar helaas is dit een doodlopende weg. De exchanges geven geen toegang tot dit soort gegevens. Daarnaast zijn er ook exchanges failliet gegaan, gehackt of gewoon gestopt. Dus daar zijn ook geen gegevens van te verkrijgen.

Een tweede methode zou kunnen zijn om een groot representatief interview onderzoek te doen onder gebruikers en deze de vraag voorleggen hoeveel zij geïnvesteerd hebben in Bitcoin. Ik denk dat de methode een vrij grote statistische afwijking te zien zal geven omdat veel gebruikers/beleggers niet zeggen wat zij geïnvesteerd hebben vanuit privacy overwegingen. Daarnaast is deze methode niet geschikt om vanachter het bureau op mijn zolderkamer waar ik dit artikel schrijf even te realiseren in de zin van mankracht en financiële middelen.

De mining methode

Toch denk ik dat we op een vrij gemakkelijk manier uit kunnen rekenen hoeveel er werkelijk maximaal in de Bitcoin economie is geïnvesteerd. We doen dat aan de hand van de miningopbrengsten.
We weten dat er gemiddeld iedere dag 1800 Bitcoins gemined worden. In het begin van de Bitcoin historie, vanaf 3 januari 2009 tot 27–11–2012 was dat 7200 Bitcoin per dag, en vanaf 28–11–2012 tot 9–7–2016 was het 3600 bitcoins per dag en daarna dus de al eerder genoemde 1800 Bitcoins per dag.

Als we er van uitgaan dat al deze nieuwe Bitcoins direct verkocht worden door de miners omdat deze hun onkosten (stroomkosten, afschrijving e.d.) moeten betalen en ze gewoon bedrijfsmatig winst willen maken. Dan moeten er kopers geweest zijn voor die Bitcoins en die BTC wordt dus voor de marktprijs van die betreffende dag door iemand gekocht. Door nu van elke dag de aanwas door mining te bekijken en de dagkoers erop los te laten kunnen we uitrekenen wat er aan Fiat geld per dag binnen komt en, opgeteld, wat er totaal in geïnvesteerd is in de Bitcoin economie.

Nu zal de slimme lezer opmerken dat het handelsvolume van Bitcoin vele malen hoger is dan de 1800 Bitcoins tegen huidige koers = 1800BTC x $6500/BTC =11.700.000 dollar. Maar besef dan dat de rest van het handelsvolume op een dag bestaat uit het heen en weer schuiven van BTC van de ene gebruiker naar de andere gebruiker waarbij de hoeveelheid geïnvesteerd geld niet veel veranderd. Want tegenover iedere koper die Geld toevoegt aan het totaal geïnvesteerde kapitaal staat een verkoper die kapitaal onttrekt aan het totaal. Netto verandert er dus weinig behalve als een handelaar met verlies zijn stock verkoopt en uit Bitcoin stapt, dan is er een surplus aan fiatgeld in het totaal geïnvesteerde kapitaal achtergebleven.

Ook zal opgemerkt kunnen worden dat er Bitcoins gekocht kunnen worden met altcoins. Maar houd dan rekening met het feit dat 99% van de altcoins geen direct Fiat-altcoin paar heeft op een exchange. De altcoins kunnen over het algemeen alleen gekocht worden met Bitcoins. Iemand die dus Bitcoins koopt met altcoins heeft in eerste instantie die altcoin gekocht met Bitcoin en heeft dus geen nieuw fiat geld geïnvesteerd om die altcoin te kopen. De onderhavige Bitcoins heeft hij natuurlijk wel met Fiat geld gekocht op een exchange, maar daar staat weer iemand tegenover die die Bitcoins verkocht heeft en Fiat geld heeft ontrokken aan de Bitcoin economie.
Het zou alleen kunnen als er met Fiat geld direct altcoins gekocht worden, zoals Gulden(NLG) op Nocks verhandeld wordt tegen EUR of ETH-EUR op diverse exchanges. Dit verhoogt het geïnvesteerd kapitaal wel direct maar is, omdat deze markten niet erg groot zijn t.o.v. Bitcoin-Fiat, verwaarloosbaar..

Data vergaren

De eerste keer dat een bitcoin op een exchange verhandeld werd was 18 juli 2010 op Mt. Gox. we weten dat de eerste bitcoin daar verhandeld werden voor $0,07. Er is helaas geen data van de vroege tijden bewaard vandaar dat de koersinfo hier en daar geïnterpoleerd is vanaf bekende punten in de historie waar de koers wel bekend van was. Van voor de introductie van Mt. Gox is helemaal geen echte data per dag te vinden wat Bitcoin waard was. Er waren toen wel al ruim 4 miljoen Bitcoins gemined die onderhands hier een daar wel verkocht werden maar er is niet te achterhalen hoeveel geld er toen in bitcoin geïnvesteerd is maar waarschijnlijk gaat het niet om miljoenen en het valt in het niet bij wat het nu waard is. Er is natuurlijk het Pizza verhaal van 22 mei 2010. De koers die toen gebruikt is om de pizza’s te betalen was €0,0025.
Op 19 juni 2011 wordt de BTC wereld opgeschrikt door de eerste exchange hack. Mt. Gox verliest 4019 BTC met een koerswaarde van $17,77.
28 november 2012 is de eerste “halving” van de BTC reward. De koers was toen $12,25.
Data vanaf 28 april 2013 is voorhanden via Coinmarketcap. En hoewel die hier en daar wel wat onregelmatigheden vertoont, is deze data goed bruikbaar voor ons doel.

Alle dagopbrengsten bij elkaar opgeteld geeft ons een bedrag wat maximaal in Bitcoin is geïnvesteerd. Ik zeg specifiek maximaal want waarschijnlijk zijn lang niet alle Bitcoins direct op de markt aangeboden en zullen er miners zijn die ze opgepot hebben of die ze kwijt zijn geraakt enz.
Alle data is in een spreadsheet gezet die u hier kunt vinden. Vanuit de spreadsheet is een grafiek gemaakt.

In de grafiek en tabel kunnen we aflezen dat op 11 mei 2019 er in totaal voor ruim 11 miljard dollar geïnvesteerd is in Bitcoin volgens deze berekeningsmethode. Het gaat sinds januari 2018 hard omhoog. Per dag wordt er nu ongeveer 12 miljoen Dollar aan nieuwe bitcoins door de markt geabsorbeerd.

Conclusie

Het tot nu toe geïnvesteerde kapitaal in de bitcoineconomie wordt via de gepresenteerde berekening vastgesteld op 11 Miljard Dollar.
En over een jaar zal, met ongewijzigde koersen, het geïnvesteerd vermogen gegroeid zijn met 4,3 miljard naar ruim 15 miljard. Maar als de koers weer stijgt naar 20.000 dollar, zoals velen voorspellen, is de nieuwe benodigde toevloed van kapitaal ongeveer 12 miljard in 2020. Dat is een verdubbeling van het geïnvesteerd kapitaal nu. Ik weet niet of dat haalbaar is. Er zal wel een soort balanswerking optreden in de groei tegenover de koers.
Op een gelukkig moment treedt er volgend jaar weer een halvering van de Bitcoin blockreward op want anders zou die groei onbetaalbaar worden.

En hoe zit het met de vraag waar het artikel mee begon? Kan de koers ook $100.000/BTC worden? Ja dat kan, maar alleen als er ruim 90 miljoen dollar per dag in Bitcoin geïnvesteerd wordt, oftewel een toevloed van kapitaal van 32 miljard Dollar per jaar. Maar als dat na de halvering van de bitcoin reward gebeurd (verwacht op 24 mei 2020) is er nog maar 45 miljoen per dag nodig. of 16 miljard per jaar om de koers op die $100.000 te houden. Of in ieder geval is dat bedrag nodig om de toevloed van nieuwe bitcoins in de markt te absorberen.

Ik hoop u weer stof tot nadenken te hebben gegeven.

Andere verhalen van mij zijn:

Miners, Blocktijd en Orphans, een drie-eenheid.
De onzin van Marketcap
De hype van transacties per seconde
Welke crypto wordt het nieuwe betaalmiddel
Crypto gerangschikt naar aantallen gebruikers
Fact check Gulden website
Security Token Offering, de nieuwe ICO?
The white hat ethical investor
Energieverbruik van Gulden en Bitcoin.

Thanks to Onno Geenen

Aat de Kwaasteniet

Written by

Pensionado, en crypto-lover

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade