abdrahmanrahim

Bacalah jika kau ingin tahu, dan tulislah jika kau ingin lebih tahu!

abdrahmanrahim