KOSGEB Gerçekten 50 Bin TL Hibe Veriyor mu?
Basar Kaya
23117

Çok güzel elinize sağlık. İnsanlar o kadar ve bedava düşünüyor ki sorma gitsin… Bana soranlara yönlendiriyorum…Saygılar…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.