Gerçi bir erkek olarak, kadın poposunu güzel bulmamın beni hangi ideale yaklaştıracağını çözemiyorum ama olsun.
Platon
ImmanuelTolstoyevski
893

Düşük bel-kalça oranının erkekler tarafından, istikrarlı bir şekilde çekici algılanmasının altında yatan unsurlardan biri de doğurganlıktır. Düşük bel-kalça oranına sahip kadınlar daha kolay hamile kalmaktadır, yani daha doğurgandırlar. Ayrıca bu kadınların kalp-damar hastalıklarına ve bazı kanser türlerine yakalanma riskinin daha düşük olduğu gözlenmiştir (Singh, Dixson, Jessop, Morgan ve Dixson, 2010)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.