Atlassian ürün ailesinin JIRA ürünü Türkiye’de ve dünyada binlerce firmanın proje yönetimi konusunda ilk tercihlerinden birisi. Büyük ölçekli bir çok firma kurduğu ve projelerini yönettiği JIRA üzerinde gerçekleştirdiği konfigürasyonlar sonucunda farkında olmadan şirkete ait gizli bilgilerin üçüncü şahıslara ulaşmasına neden olabilecek açıklar oluşabilmektedir. Ayrıca şirketler bilgi güvenliği kapsamında denetimlere maruz kalmakta, bu denetimler ya da bakımlar sırasında güvenlikle ilgili genel bir raporlama bulunmadığı zaman sistem yöneticileri ya da denetçi rolündeki kişiler bir güvenlik raporu hazırlamaya çalışmaktadır.

ACEDEMAND olarak geliştirdiğimiz SecureMan JIRA Security Checkup Plugin’i tüm JIRA sisteminizi tarayarak tek bir güvenlik raporu hazırlamaktadır. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store