Atlassian ürün ailesinin JIRA ürünü Türkiye’de ve dünyada binlerce firmanın proje yönetimi konusunda ilk tercihlerinden birisi. Büyük ölçekli bir çok firma kurduğu ve projelerini yönettiği JIRA üzerinde gerçekleştirdiği konfigürasyonlar sonucunda farkında olmadan şirkete ait gizli bilgilerin üçüncü şahıslara ulaşmasına neden olabilecek açıklar oluşabilmektedir. …

ACEDEMAND

IT Consulting Services

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store