İnançlı Biri Zeki Olabilir Mi?
ImmanuelTolstoyevski
6796

Yazarla aynı masada (mümkünse rakı masası) oturup şöyle uzun uzun konuşmak gerekli. Okudukça okuyası geliyor insanın.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.