เปรียบเทียบเครื่องมือลมกับเครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือลมเป็นเครื่องมือช่างที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายโดยมีประสิทธิภาพการใช้งานสูงกว่าเครื่องมือไฟฟ้า

เปรียบเทียบเครื่องมือลมกับเครื่องมือไฟฟ้า

1.แหล่งพลังงาน

เครื่องมือลมขับเคลื่อนโดยพลังงานลมที่ถูกอัดข้างในถังลมในขณะที่เครื่องมือไฟฟ้าต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงาน เครื่องมือลมจึงเหมาะกว่าสำหรับพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในด้านไฟฟ้า ซึ่งแตกต่างจากเครื่องมือไฟฟ้าที่อาศัยพลังงานไฟฟ้าเวลาจะใช้ต้องใช้ติดกับปลั๊ก

2.ความเเร็ว

เนื่องจากใช้พลังงานลมจึงไม่มีขีดจำกัดในด้านของมอเตอร์จึงทำให้มีความเร็วมากมากกว่าเครื่องมือไฟฟ้า

3.น้ำหนัก

เมื่อเปรียบเทียบความจุกันเครื่องมือลมจะมีขนาดเล็กว่าเครื่องมือไฟฟ้าเพราะว่าไม่มีมอเตอร์ ขับเคลื่อนได้เพราะใบพัดที่อยู่ในตัวเครื่อง

4.ความปลอดภัย

เครื่องมือลมไม่เป็นอันตรายกว่าเครื่องมือไฟฟ้าเพราะไม่มีไฟฟ้าไหลผ่านตัวเครื่องมือ ดังนั้นจึงหมดปัญหาเรื่องไฟฟ้ารั่ว อีกทั้งยังสามารถใช้ในสภาพเปียกได้

5.ความทนทาน

เครื่องมือลมหลายชนิดขณะที่ใช้งานสามารถถนอมพลังงานลมสำรองไว้ได้ทำให้ไม่ต้องกลัวว่าเครื่องจะร้อน เสียงรบกวนก็ไม่ดังมาก โดยเครื่องมือลมสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องแต่เครื่องมือไฟฟ้ามีข้อจำกัดในด้านของมอเตอร์ ถ้าใช้งานนานๆมอเตอร์จะร้อน ดังนั้นจึงพึงจะหยุดใช้งานเป็นระยะๆ

6. ซ่อมบำรุง

เครื่องมือลมมีความคงทนมากกว่าเพราะส่วนประกอบในตัวเครื่องไม่มีความซับซ้อนจึงไม่ต้องดูแลรักษาอะไรมากนักเพียงแค่หยอดน้ำมันก่อนและหลังใช้งานเท่านั้น ซึ่งค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่จะราคาถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือไฟฟ้า

7. ราคา

ค่าใช้จ่ายของเครื่องมือจะขึ้นอยู่กับแบรนด์และคุณลักษณะในการใช้งาน โดยเครื่องมือลมจะมีราคาสูงเพราะต้องมีอุปกรณ์เป็นปั๊มลม ถังลม แต่ถ้าเทียบกับการใช้งานในระยะยาวก็คุ้มทีเดียว

ดังนั้นสรุปได้ว่าเครื่องมือไฟฟ้ามีราคาถูกกว่าเพราะไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมอื่นๆและสะดวกในการพกพามากกว่าส่วนเครื่องมือลมมีความสามารถมากกว่าสำหรับการทำงานหนัก

Like what you read? Give Wara SmartCost a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.