Gemvision Matrix đã phát hành phiên bản Matrix 9 mới nhất hiện nay , phần mềm dành cho thiết kế đồ trang sức hàng đầu thị trường. Phiên bản Gemvision Matrix 9.0 đã được bán ra thị trường, khi cập nhật từ bảng Matrix 8.0 lên là $895 , ở phiên bản này cung sẽ cấp các công cụ đồ trang sức mà cụ thể là dành […]

Related posts:

  1. Tại sao Gemvision Matrix được ưa chuộng trong thiết kế nữ trang
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.