Trung tâm công nghệ Advance Cad là trung tâm hợp tác với hãng Autodesk và đảm nhận việc cấp chứng chỉ quốc tế Autodesk cho khu vực Asean, nếu bạn đang cần một chứng chỉ quốc tế để đi làm các công ty lớn trong và ngoài nước thì có thể tham gia buổi hướng […]

Related posts:

  1. Học phí “khủng khiếp” và câu chuyện “dịch vụ giáo dục”
  2. Nội dung thi chứng chỉ Solidworks chuyên nghiệp CSWP
  3. Các loại chứng chỉ Solidworks quốc tế và một số lưu ý
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.