Ako sme uspeli na prvom trnavskom hackathone

Naša skúsenosť s tvorbou nového navigačného a komunikačného systému pre trnavskú polikliniku.

Adam Rakus
Oct 30, 2019 · 5 min read

Heckyveci hackathon — poďme zlepšiť trnavskú polikliniku

Koncom októbra sa v Trnave konal prvý mestský hackathon, ktorého témou bolo zlepšenie fungovania mestskej polikliniky. Organizátorom bol Trnavský cech, v spolupráci so service designovým štúdiom Kiuub, brandingovým štúdiom Cube, reklamnou agentúrou Echo, poisťovňou Dôvera, inštitútom zdravotnej politiky a samozrejme mestom Trnava. My, grafické štúdio Mendelssohn, sme sa do hackathonu prihlásili posilnení o copywriterku a ideamakerku Adelu Holubčíkovú z agentúry Content Fruiter.

Image for post
Image for post

Z prieskumu organizátorov vyplynulo 5 hlavných oblastí, v ktorých videli priestor na zlepšenie. Boli nimi efektívny príchod a odchod klientov, vylepšenie čakární, návrh navigačného systému, komunikačný koncept a efektívnejšie využitie priestorov. Desať tímov si rozdelilo dané výzvy, my sme si z nich vybrali na riešenie dve: návrh navigačného systému a komunikačný koncept. Podmienkou realizácie bol rozpočet maximálne 250 000 € a realizácia do 9 mesiacov.

Image for post
Image for post
Pri tvorbe riešenia sme sa striktne držali hodnotiacich kritérií.

Na úvod treba povedať, že ja a Adam sme rodení Trnavčania. V Trnave žijeme 21 rokov a na polikliniku chodíme celý život. Nebolo pre nás náročné identifikovať problémy v oblasti navigácie, resp. vizuálnej komunikácie. Obaja sme vizuálni dizajnéri a vedeli sme, že chceme priniesť pragmatické riešenie, ktoré bude nielen využiteľné, ale aj vizuálne atraktívne. Plán práce na začiatku vyzeral takto:

 1. Prieskum a exploračná fáza
 2. Nastavenie zrozumiteľného vizuálneho jazyka
 3. Tvorba logiky navigačného systému
 4. Škálovanie riešenia do digitálneho prostredia
 5. Rozpočtovanie
 6. Príprava prezentácie

Riešenie

Náš tím vyvinul jednouchý a intuitívny navigačný systém, ktorý pomôže návštevníkom polikliniky pohybovať sa po priestore rýchlejšie a efektívnejšie. Jeho logika spočíva v jednoduchej súradnici, ktorá podáva všetky potrebné informácie. O samotnom nápade sa tu rozpisovať nebudeme — viac si o ňom môžete prečítať v tejto prípadovej štúdii.


Prezentácia

Základom bolo vytvoriť riešenie, ktoré je možné preniesť do reality. Najväčšou výzvou však pre nás bolo odprezentovať ho tak, aby oň mal záujem investor, v našom prípade mesto Trnava. Všetkým tímom pomohlo, že organizátori nastavili pravidlá, podľa ktorých budú nápady hodnotené. Bolo pre nás teda jednoduchšie pripraviť sa na to, čo nás pri prezentácii môže čakať.

Kritériá hodnotenia boli nasledovné: kvalita nápadu a prezentácie, plánovaný rozpočet a plán realizácie. Prezentácia mala trvať 3 minúty, priestor na otázky rovnako dlhý.

Keďže chalani z Kiuub-u majú s prezentáciami pred investormi viac skúseností, pripravili pre účastníkov workshop, na ktorom jednoznačne vysvetlili, čoho sa treba počas troch minút na pódiu držať a čo radšej vynechať.

Image for post
Image for post
Prezentačný švung 1. Fotografia od Simony Princovej.

Prezentujúci, v našom prípade Adam, sa držal Pitch Canvas, čo je vymedzenie informácií, ktoré sú pri predávaní nápadu najdôležitejšie. Preto sme prezentáciu zostavili takto:

 1. Definovanie problémov
 2. Predstavenie riešenia
 3. Aplikácie riešenia (v našom prípade vizualizácia)
 4. Unikátnosť riešenia
 5. Pozitívny dopad na cieľovú skupinu
 6. Plán realizácie a rozpočet
 7. Tím
 8. Na záver perfektný klinec, ktorý by podčiarkol dôležitosť nášho riešenia

Po tom, ako si Adam prezentáciu viackrát trénoval, prišlo vystúpenie pred porotou a trnavskou verejnosťou a zopár otázok, ktoré boli určené na upresnenie problematiky.

Image for post
Image for post
Prezentačný švung 2. Fotografia od Simony Princovej.

Najväčšou výzvou pri tvorbe prezentácie bol čas. Nie je jednoduché zhrnúť množstvo informácií do niekoľkých slajdov, no v tomto prípade sa nám to podarilo. Poučili sme sa z predchádzajúcej skúsenosti a na prezentácii sme pracovali priebežne počas celého hackathonu. Finálne výstupy sme potom pripravovali na mieru, podľa potrieb prezentácie.

Veľkú zásluhu na tom, že bol pitch úspešný, má Adela Holubčíková, talentovaná copywriterka a ideamakerka, ktorá do tímu svojim nekonvenčným pohľadom na problematiku dokázala priniesť kopu čerstvých nápadov a ušetrila nám množstvo času v prípravnej fáze.


Vyhodnotenie

Náš nápad nakoniec získal špeciálnu cenu poroty, a celkovo sme získali druhé miesto. Predbehol nás fantastický nápad tímu, ktorý bol zložený z ľudí z etablovaného UX štúdia LB* a šikovných architektov z What Architects. Ich riešenie spočívalo v zriadení námestí v najväčších zónach ruchu na poliklinike. Potešila nás však správa, že oba projekty sa veľmi dobre dopĺňajú a pre mesto bude jednou z priorít ich oba zrealizovať. “Ponúkneme spoluprácu obom tímom,” povedal primátor Peter Bročka.

Image for post
Image for post

Ako na úspech v hackathone

24-hodinový formát zvádza k zanedbaniu spánku, jedla, dokonca aj základnej hygieny. Ak však svoju účasť beriete vážne a chcete uspieť, budete potrebovať viac ako RedBull a pizzu.

 1. Doprajte si minimálne 3 hodiny spánku
 2. Jedzte tak, aby ste boli sýti no nie prejdení. Pite veľa vody.
 3. Zostavte kvalitný tím. Tri až päť je ideálny počet členov.
 4. Exploračnú fázu zahájte už pár dní pred hackathonom. Budete mať jasný cieľ a môžete začať hneď pracovať.
 5. Vezmite si na seba pohodlné oblečenie a niečo slušnejšie na prezentáciu.
 6. Svoje riešenie vždy zakladajte na empatii s cieľovou skupinou.
 7. Zamerajte sa na jeden problém, rozpracujte ho do hĺbky a ponúknite riešenie s veľkým dopadom. Netvorte monster riešenie.
 8. Komunikujte s mentormi, pýtajte sa, networkujte.
 9. Predajte sa a v prezentácii ukážte hodnotu vášho riešenia.
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Adam Rakus

Written by

I believe business can be meaningful and beautiful. Combining strategy and design, I help organizations discover their unique voice and achieve success.

Adam Rakus

Written by

I believe business can be meaningful and beautiful. Combining strategy and design, I help organizations discover their unique voice and achieve success.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store