Het einde van een geweldig avontuur

FLAVR
FLAVR
Apr 27, 2018 · 4 min read

Thuischefs met een liefde voor koken de mogelijkheid geven deze kookkunsten te delen met iedereen uit de buurt. ❤️

 • Onze FLAVR-gebruikers: bedankt voor al jullie bestellingen en de vele positieve beoordelingen. Jullie hielpen niet alleen onze droom mee waar te maken, maar ook die van onze FLAVR-chefs.
 • Onze investeerders: jullie geloofden in ons nog voor iemand anders dat deed. Ontzettend bedankt voor al het vertrouwen, de hulp, en de mogelijkheid om onze dromen waar te maken. Jullie bleven ons motiveren om het beste uit onszelf te halen.
 • Ons FLAVR-team: Jolien, Maarten, Jakob, Matthias, Michiel en Jeroen. Jullie waren het kloppend hart van FLAVR en hielpen actief mee te bouwen aan het deeleconomielandschap in België, iets waar we vandaag de dag nog steeds trots op zijn. Bedankt om dit avontuur magisch te maken voor ons. #FLAVRMAFIA
 • Onze interns: Astrid, Annelore, Anneleen, Jef, Annelies, Jolien, Julie. Jullie bewezen hoeveel pit er in jonge gedreven mensen kan zitten. Bedankt voor jullie inzet, enthousiasme en creativiteit.
 • Onze FLAVR-partners: we hadden het voorrecht om met jullie samen te werken. Met jullie steun konden we talloze geweldige acties, wedstrijden en andere leuke zaken verwezenlijken voor alle FLAVR-fanaten.
 • Onze vrienden, familie en partners: bedankt voor de eindeloze steun die jullie ons gegeven hebben tijdens dit avontuur. Jullie vierden samen met ons de overwinningen, en hielpen ons vooral terug recht na de verschillende tegenslagen die je als ondernemer te verduren krijgt.
 • Een dikke merci voor ‘onze Tim’: begonnen als FLAVR-intern en tegen een razendsnel tempo uitgegroeid tot onze general manager die sinds de zomer van 2017 ons platform en community draaiende hield. Ontzettend bedankt, Tim!
 • Iedereen die op een manier betrokken was bij het FLAVR-avontuur maar die we in het bovenstaande niet vermeld hebben of zijn vergeten, bedankt.

  FLAVR

  Written by

  FLAVR

  Alexander & Moos

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade