Het einde van een geweldig avontuur

FLAVR
FLAVR
Apr 27, 2018 · 4 min read

Hi FLAVR-community

Iets meer dan 2 jaar geleden startten wij een nieuw avontuur vanuit onze liefde voor lekker eten, onze passie voor ondernemen en met de ambitie om de voedingsmarkt te veranderen. FLAVR werd geboren. We gaven thuischefs de mogelijkheid om hun huisbereide maaltijden te delen met anderen. Over de laatste 2 jaar bracht FLAVR meer dan 5.000 gepassioneerde thuischefs samen met 20.000 foodies die hielden van authentiek, huisbereid en lekker eten.

Het is dan ook met pijn in het hart dat we onze community vandaag meedelen dat er een einde komt aan dit mooie avontuur. Op woensdag 9 mei zullen we het FLAVR-platform definitief stopzetten.

We hadden een duidelijke missie:

Thuischefs met een liefde voor koken de mogelijkheid geven deze kookkunsten te delen met iedereen uit de buurt. ❤️

Via FLAVR gaven we de kans aan thuischefs om iets meer te doen met hun hobby. En met succes! Zo zagen we FLAVR-chefs hun eigen horecazaak startten om op een professionele manier verder te gaan met koken. Zo werd FLAVR zelfs een wipplank naar een eigen horecazaak!

Naast het ondernemerschap voor thuischefs stimuleren, hadden we ook een andere ambitie. Eten heeft de kracht om mensen samen te brengen. Zo brachten wij met FLAVR buren terug met elkaar in contact door een gedeelde passie voor lekker eten. Er ontstonden hechte banden tussen buren en er werden nieuwe vriendschappen gesmeed. Spontane buurtfeestjes ontstonden uit de FLAVR-afhaalmomenten. Dit is voor ons een van de belangrijkste verwezenlijkingen van FLAVR, mensen samenbrengen rond een liefde voor lekker eten.

Image for post
Image for post

Het uitbouwen van een ‘2-sided marketplace’ waar je zowel vraag als aanbod hebt, is moeilijk, heel moeilijk. Je moet niet één type klant overtuigen, maar twee. FLAVR moest zowel op haar chefs als haar gebruikers focussen. Deze twee partijen samen laten groeien in één regio, is een uitdaging. Dit model werkt alleen maar als je vanaf dag 1 meteen op grote schaal kan starten. Er zijn momenten geweest waar we regio’s echt hebben kunnen activeren en waar FLAVR ‘hot & happening’ was. Echter het model hierachter om dergelijke groei waar te maken, was niet rendabel te maken met onze huidige mogelijkheden.

Het is met spijt, met verdriet, maar ook met trots, dat we het FLAVR-verhaal afsluiten. We zetten ons platform op woensdag 9 mei definitief stop. We sporen iedereen dan ook aan om nog een laatste keer te genieten van een heerlijke FLAVR-maaltijd van je favoriete chef in de buurt. Maaltijden die tot 9 mei staan ingepland, kunnen nog besteld worden. Wij gaan komende periode alvast nog bestellen!

Image for post
Image for post

Het begon met een eenvoudig idee. Ideeën zijn echter makkelijk, de uitwerking ervan absoluut niet. Zonder de steun en gedrevenheid van zoveel mensen hadden we FLAVR nooit kunnen uitbouwen tot de prachtige community die het vandaag is geworden. Hierdoor willen we graag de volgende mensen in het bijzonder bedanken:

  • Onze FLAVR-chefs: ontzettend bedankt voor jullie inzet, jullie passie voor lekker koken, en al de uren in de keuken om voor onze gebruikers het perfecte gerecht te bereiden. Jullie waren een ware inspiratie en we hopen dat jullie nooit stoppen met jullie culinaire avonturen. Zonder jullie was er geen FLAVR.
  • Onze FLAVR-gebruikers: bedankt voor al jullie bestellingen en de vele positieve beoordelingen. Jullie hielpen niet alleen onze droom mee waar te maken, maar ook die van onze FLAVR-chefs.
  • Onze investeerders: jullie geloofden in ons nog voor iemand anders dat deed. Ontzettend bedankt voor al het vertrouwen, de hulp, en de mogelijkheid om onze dromen waar te maken. Jullie bleven ons motiveren om het beste uit onszelf te halen.
  • Ons FLAVR-team: Jolien, Maarten, Jakob, Matthias, Michiel en Jeroen. Jullie waren het kloppend hart van FLAVR en hielpen actief mee te bouwen aan het deeleconomielandschap in België, iets waar we vandaag de dag nog steeds trots op zijn. Bedankt om dit avontuur magisch te maken voor ons. #FLAVRMAFIA
  • Onze interns: Astrid, Annelore, Anneleen, Jef, Annelies, Jolien, Julie. Jullie bewezen hoeveel pit er in jonge gedreven mensen kan zitten. Bedankt voor jullie inzet, enthousiasme en creativiteit.
  • Onze FLAVR-partners: we hadden het voorrecht om met jullie samen te werken. Met jullie steun konden we talloze geweldige acties, wedstrijden en andere leuke zaken verwezenlijken voor alle FLAVR-fanaten.
  • Onze vrienden, familie en partners: bedankt voor de eindeloze steun die jullie ons gegeven hebben tijdens dit avontuur. Jullie vierden samen met ons de overwinningen, en hielpen ons vooral terug recht na de verschillende tegenslagen die je als ondernemer te verduren krijgt.
  • Een dikke merci voor ‘onze Tim’: begonnen als FLAVR-intern en tegen een razendsnel tempo uitgegroeid tot onze general manager die sinds de zomer van 2017 ons platform en community draaiende hield. Ontzettend bedankt, Tim!
  • Iedereen die op een manier betrokken was bij het FLAVR-avontuur maar die we in het bovenstaande niet vermeld hebben of zijn vergeten, bedankt.

FLAVR houdt dan wel binnenkort op met bestaan, we zijn er zeker van dat de liefde voor lekker eten ons allemaal zal bijblijven. We kijken alvast met een trots gevoel en een opgeheven hoofd terug op het FLAVR-avontuur.

Bedankt allemaal voor dit smaakvol verhaal! ❤️👊

Alexander & Moos

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store