genel olarak bu gibi işlerde raindrop.io ‘yu kullanabilirsin, baya iş görüyor.
mselmany
11

aldığım ekran görüntülerini dropmark’ta arşivliyorum. bunun yanında zaten ember bir çok işimi hafifletiyor. burada anlatmak istediğim daha çok ufak detayların arşivlenmesi.

Like what you read? Give Adem ilter a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.