Martin “adent” Malý
Jan 27 · 1 min read

Mě to enormně zajímá, protože právě předplatitelské procesy teď pomáhám nastavovat, a každé takové hlášení mi pomáhá odhalit věci, co jsou skryté někde hluboko v dávnověkých procesech. Už se mi podařilo identifikovat a eliminovat smluvní pokuty a podobné věci, takže tohle mě zajímá víc. Pište prosím na martin tečka maly zavináč economia tečka cz, děkuju.

Martin “adent” Malý

Written by

Asi stopadesátý zápisník…

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade