במיוחד בחורף — מערכות חימום לחממות

אדירום
Dec 11, 2018 · 3 min read

מהי מערכת חימום לחממות ומדוע היא כל כך חשובה?

מדוע חשוב לחמם חממות?

אולי יישמע לכם קצת מוזר שיש צורך למם חממה הרי החממה חמה מטבעה, וזו המטרה שלה. מעבר לכך, זהו שמה, הרי היא שומרת על פנים החממה בטמפ’ חמה יותר מהסביבה על ידי כך שקרני השמש יכולות להיכנס והחום לא יוצא. מערכות חימום לחממות בכל זאת נדרשות כיוון שהחורף מגיע והוא יכול לפגוע ביבול שגדל בתוך החממה. אלו יכולים להיות פירות ואולי גם ירקות, אולי פרחי נוי וזה ממש לא חשוב. כל מה שגדל יכול לנבול בחודשי החורף כאשר אין שמש בכלל והטמפ’ נמוכה. כל תהליכי הגדילה של הצמחים יכולים להיות מואטים וזה יפגע מאוד בהתפתחות שלהם עד אשר הם ינבלו לחלוטין.

Image for post
Image for post

לחשוב על פתרון חסכוני בעלויות

מערכות חימום לחממות חשובות מאוד לצמיחה של היבול שיש בתוך החממה אך חשוב זלכור שזה לא נכון לגבי כל החממות. יש פרחים או ירקות מסוימים שיכולים לצמוח גם בתנאים בחורף כאשר יש לכך השפעה על החורף עצמו, כאשר לא כל חורף יהיה קשה באותה המידה. כמו כן יש חשיבות גם למיקום של החממה, כך למשל בדרום הארץ הטמפ’ תהיה קרה יותר בתקופת החורף מאשר במרכז הארץ בגלל מזג האוויר המדברי. בכל מקרה פתרונות החימום חייבים להיות חסכוניים בעלויות וזה הערך החשוב ביותר. נכון שהם צריכים להיות איכותיים אך מדובר בחימום מאסיבי ויקר מאוד.

חימום במערכת הסקה בגז

אחת משיטות החימום הכי טובות שיש, ולכן היא גם הנפוצה ביותר, היא חימום באמצעות גז. החימום באמצעות הגז יכול להתבצע בכמה שיטות כאשר מצד אחד יש תנורי חום שיכולי לפלוט חום אך בסופו של דבר השיטה הכי טובה היא באמצעות רדיאטורים שמחממים את האוויר. האוויר יתחמם עם הרדיאטורים שמונעים בגז בצורה אחידה בכל רחבי החממה, וזה פרמטר חשוב מאוד. חימום חממה אינו פשוט כיוון שמדובר על שטח נרחב וגבוה ולשם כך יש צורך בהעברת חום יעילה. כמו כן חימום בגז יעיל מאוד כיוון שהגז זול בהרבה מאנרגיה חשמלית וגם הסביבה נהנית יותר מזיהום מופחת.

אלו עוד שיטות קיימות?

גם מאווררי חום ומקרני חום יכולים להיות פתרונות נהדרים. מאוורר חימום הוא אחד המוצרים הכי טובים והוא דומה למאוורר רגיל רק שהלהבים שלו לא מסתובבים. יש גוף חימום באמצע, גוף חימום שמצד אחד יכול לחמם את האוויר אך מאוורר חימום מסוג אחר יהיה יעיל יותר כיוון שהוא פולט קרינה תת אדומה שמחממת את הגוף באופן ישיר ולא את האוויר. החימום יכוון אל עבר הלהבים שלו והם אלו שיכוונו אותו בחזרה אל היבול שבחממה, אל פנים החממה. כך למעשה מתקבל אפקט החזרה מוגבר, החימום מתפרש על שטח רב יותר והוא עצמו חזק יותר.

מערכות בקרת אקלים מתקדמות

לא משנה באלו מערכות חימום בחרתם כדי לחמם את החממה שלכם, בין אם מדובר במאוורר חימום או במערכת חימום בגז, אתם חייבים שתהיה לכם מערכת בקרת אקלים בתוך החממה. כאשר לא תהיה מערכת בקרת אקלים בתוך החממה לא תוכלו לדעת האם טווח הטמפ’ אופטימלי עבור צמיחת היבול או לא. יכול להיות שבמצב קיצוני החום יהיה גבוה מאוד מה שיזיק לצמחים עד אשר הם ינבלו ואז למעשה לא השגתם את המטרה שלכם והפסדתם כסף רב, גם על החימום היקר וגם על היבול שנהרס. מערכת בקרת אקלים בנויה מחיישנים רבים שיתנו לכם תמונה מלאה על הנתונים בחממה.

המאמר במיוחד בחורף — מערכות חימום לחממות פורסם לראשונה בבלוג:

from adiromposts.tumblr Feed

https://adiromposts.tumblr.com/post/181011441512/%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%AA

אדירום

Written by

חימום ואוורר תעשייתיים מספקת פתרונות מתקדמים של חימום ואוורור לתעשייה, למפעלים ולחקלאות על פי הצריכים והדרישות השונות של הלקוחות -http://www.adirom.co.il/

אדירום

Written by

חימום ואוורר תעשייתיים מספקת פתרונות מתקדמים של חימום ואוורור לתעשייה, למפעלים ולחקלאות על פי הצריכים והדרישות השונות של הלקוחות -http://www.adirom.co.il/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store