Osho

Miliona njerëz kanë vendosur të mos jenë të ndjeshëm. Ata kane rritur lëkure te trashe rreth vetes vetëm për të mos u lënduar nga dikush. Por kjo është me kosto të madhe. Askush nuk mund ti dëmtojë ata, por mbi te gjitha askush nuk mund t’i bëjë ata të lumtur ndonjehere.

Like what you read? Give Adisa a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.