Google sheet : งานคลังสินค้า

Sheets [ข้อมูลสินค้า]
การสร้าง ชื่อสินค้า, กลุ่ม, หน่วยนับ

สูตร สร้างชื่อสินค้า & หน่วยนับ รูปแบบ ชื่อ:หน่วยนับ
ตั้งชื่อช่วง db_stk_name

Sheets [รายการเข้า-ออก]
เก็บข้อมูลประวัติ การเข้า/ออก ของสินค้า 
มีคอลัมน์ วันที่, สินค้า, เลขที่เอกสาร, ผู้เกี่ยวข้อง, เข้า, ออก, bal, ราคา

กำหนดการตรวจสอบช่อง “สินค้า” ให้เลือกได้เฉพาะ db_stk_name
ช่องผู้เกี่ยวข้อง สร้าง list อ่านจากข้อมูลที่ป้อนเข้ามาได้ โดย 
1. sheet [temp] สูตร=unique({‘รายการเข้า-ออก’!e2:e})
2. ตั้งชื่อช่วง (1) db_whos
3. กำหนดให้ช่องผู้เกี่ยวข้อง เลือกรายการ (2)
ช่อง วันที่ กำหนดให้ป้อนได้เฉพาะวันที่
ช่อง เข้า, ออก, ราคา ให้ป้อนได้เฉพาะตัวเลข

ป้อนรายการยอดยกมา เพื่อเริ่มต้นระบบ

ป้อนรายการเข้า-ออกประจำวัน ต่อไป ยาว ๆ

ช่องผู้เกี่ยวข้องกดปุ่ม F2

รอมาต่อตอนต่อไปครับ 
คราวหน้าพบกับ

การสร้าง กลุ่มสินค้า
การจัดทำรายงาน สรุปยอดคงเหลือ เรียกตามกลุ่มได้