Image for post
Image for post

ก่อนที่จะเริ่มโปรเจคทำ Chatbot ควรจะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ เนื่องจาก Chatbot เป็นเหมือนตัวแทนของแบรนด์ในการสนทนากับลูกค้า อันดับแรก เราต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนว่า ทำไมเราถึงต้องการบอท บอทมีหน้าที่อย่างไร ปัญหาอะไรที่บอทจะช่วยแก้ ใครจะใช้บอท และทำไมถึงต้องใช้บอท โดยคำถามหลักที่นักการตลาดต้องตอบให้ได้ก่อนที่จะเริ่มทำโปรเจค Chatbot มี 3 ข้อหลักๆ ดังนี้
1) Chatbot จะสามารถมัดใจคนได้อย่างไร
2) จะใช้ Chatbot ในช่องทางไหนบ้าง
3) ความสำเร็จของ Chatbot จะวัดจากอะไร

Chatbot หรือ บอท กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นเนื่องจากแนวโน้มที่มาแรงของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) จากการสำรวจข้อมูลโดย Business Insider ได้ทำการสอบถามผู้บริหารจากบริษัทใหญ่ๆ ในประเทศฝรั่งเศส เนเธอแลนด์ แอฟริกาใต้ และสหราชอาณาจักร พบว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ได้ใช้ Chatbot แล้ว หรือก็ตั้งใจที่จะใช้ Chatbot ภายในปี 2020

บอทจะสามารถสร้างประโยชน์ทางธุรกิจได้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่มุ่งเน้นการให้บริการ ในการใช้บอทในการช่วยตอบคำถามแบบอัตโนมัติ บริษัทจะสามารถลดงบประมาณในฝ่ายบริการลูกค้าได้ถึง 30% บอทสามารถทำงานได้หลายอย่าง เช่น คอยตอบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน นำเสนอข่าวสาร โปรโมชั่น จากร้านค้าหรือสำนักข่าวต่างๆ ช่วยในการปิดการขายสินค้า คอยแนะนำลูกค้า ช่วยดูแลลูกค้า อย่างเช่นในธุรกิจการบิน สามารถดูไฟล์ จองตั๋ว เช็คอินได้…


Image for post
Image for post

ช่วงนี้มีกระแสความหวาดกลัวว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) จะทำให้คนตกงานเป็นจำนวนมาก แต่แท้จริงแล้ว AI จะทำให้เกิดงานใหม่ๆ ขึ้น และช่วยให้งานของมนุษย์สบายขึ้น เพียงแต่เราต้องมีการปรับตัว และพัฒนาทักษะของตนเอง เรียนรู้การใช้เทคโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นมาให้ทัน รวมถึงผู้ประกอบการที่จะต้องสนับสนุนให้แรงงานได้เรียนรู้พัฒนาความสามารถ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วย

รายงานฉบับใหม่ของ Gartner ระบุว่า ในปี 2020 แม้ว่า AI จะลดการจ้างงานไป 1.8 ล้านตำแหน่ง แต่ก็จะสร้างงานใหม่ได้ 2.3 ล้านตำแหน่ง Peter Sondergaard หัวหน้านักวิจัยของ Gartner คาดการณ์ว่า AI จะเพิ่มความสามารถของแรงงานและอาจเป็นผู้สร้างงานทั้งหมด

Babak Hodjat CEO ของ Sentient Technologies ระบุว่ามี 5 อาชีพที่จะเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญไปพร้อมๆ กับ AI ได้แก่
• Data Scientists
• AI/Machine Learning Engineers
• Data Labeling Professionals
• AI Hardware Specialists
• Data Protection Specialists

1) Data Scientist

Image for post
Image for post

Data Scientist หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นสายพันธ์ใหม่ของผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูล มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมที่ซับซ้อน การหาแนวโน้ม และการอนุมาน การค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่…

Big Data Agency

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store