Ποιά είναι τα στοιχεία που ορίζουν πλέον ένα σύστημα online παραγγελίας ως σύγχρονο;

Καταρχάς θα αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή στην αγορά κυκλοφορούν δεκάδες διαφορετικά συστήματα online παραγγελίας.

Ωστόσο, ξεχωρίζουν και πετυχαίνουν το στόχο τους, δηλαδή να φέρνουν online παραγγελίες στην επιχείρηση, όσα ακολουθούν τις νέες τάσεις της αγοράς.

Ας…


Το αρχικό κόστος δημιουργίας ενός έργου πληροφορικής μπορεί να διαφέρει πολύ από το τελικό κόστος. Βασικό παράγοντα αποτελεί η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη / εταιρίας πληροφορικής!

Τα κριτήρια τα οποία λαμβάνει υπόψιν ένας επιχειρηματίας για να αποφασίσει να συνεργαστεί με μία εταιρία πληροφορικής συνήθως είναι:

  • Κόστος υλοποίησης
  • Χρόνος υλοποίησης
  • Προηγούμενη…


Η online παραγγελία, το online delivery ή αμιγώς ελληνικά η ηλεκτρονική παραγγελία έχει μπει πλέον για τα καλά στη ζωή μας.

Οι έρευνες των περασμένων ετών που έδειχναν αυτή την επερχόμενη τάση, έχουν γίνει πλέον η πραγματικότητα την οποία βιώνουν τόσο οι πελάτες όσο και οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων εστίασης.

Ανέστης Δόμβρης

MBA, MSc Electrical & Computer Engineer AuTh, Founder & CEO deliverymanager.gr

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store