Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένα σύγχρονο σύστημα online παραγγελιοληψίας για delivery;

Εφαρμογή online παραγγελίας για delivery
Εφαρμογή online παραγγελίας η οποία σκανάρει QR-codes

--

--

--

MBA, MSc Electrical & Computer Engineer AuTh, Founder & CEO deliverymanager.gr

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ανέστης Δόμβρης

Ανέστης Δόμβρης

MBA, MSc Electrical & Computer Engineer AuTh, Founder & CEO deliverymanager.gr

More from Medium

Streaming Services Have Come Full Circle

Singleton Design Pattern (Creational Design Pattern)

How to increase corporate cards sales 10 times with the help of CX

The Launcher Redesign Project