Sikkerhetstesting må ikke utføres av en med sikkerhet i tittelen. Hvordan kan en utvikler gjøre litt selv?

Photo by Sean Lim on Unsplash

I utviklingsavdelingen er vi to personer som jobber fulltid med sikkerhet, sammen med flere hundre utviklere. Min kollega fortalte om at hvordan utviklere kan begynne å tenke sikkerhet, jeg ønsker å fortelle litt mer om testing og verktøy.

Du kommer langt hvis du starter med å spørre deg selv “Hvordan kan jeg få denne applikasjonen til å gjøre ting den ikke skal?”

Et kart over applikasjonssikkerhet

Mange utviklere har blitt kjent med OWASP og deres mest kjente verk, Top Ten. Det forteller om de ti mest utbredte…

Adrian Alexander Eriksen

Developer turned security tester

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store