Kendini Tanıma

İnsan nedir?

İnsan zihindir, akıldır, şuurdur. İnsan beden değildir. Bir şuur, bir akıl var. O akıl bu bedeni kullanıyor. O şuurun, o bilincin bütün konsantrasyonu kendini içinde hissettiği bu bedende.

İnsan içinde olduğunu düşündüğü bu beden ile dış dünya olduğunu düşündüğü bir ortamı algılıyor. İyi kötü bir beş duyuya sahibiz. Bu beş duyuyla algıladığımız bir şeyler var ve buna dış dünya diyoruz.

Algıladığımız bu şeyler üzerinden bir davranış geliştiriyoruz.

Davranış dediğimiz şey ise dış dünya olarak algıladığımız şeylere karşı geliştirdiğimiz tepki.

İş, aşk, sağlık vs. hep bu alışveriş dahilinde gerçekleşiyor. Ne algılıyoruz, algıladıklarımızdan yola çıkarak nasıl davranışlar üretiyoruz, hayat dediğimiz şey günlük anlamda tamamen bunlardan ibaret….

Bütün hırslarımız, isteklerimiz, arzularımız, üzüntülerimiz, sıkıntılarımız bu alışverişle ilgili.

Bu nedenle insan 24 saat içinde bulunduğu bu alışverişi incelemeli. Algıladığı hangi şeye nasıl tepki verdiğini tanımalı. İnsanın kendisini tanımasının başlangıcı burdan geçiyor.

İnsan kendini tanıyınca bu alışverişi yönetme şansına sahip olması mümkün.

Cennet acaba insanın kendini tanıması mıdır?

Osman S. BÖRÜTECENE

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.