Een dagje Build@School

Ad van Luijt
Apr 9, 2018 · 4 min read

Interactieve introductie

Drie opdrachten

De bouwkosten worden nauwkeurig berekend
Het resultaat staat als een huis!

Prijs

Waarom de game Build@School ?

Voor wie is Build@School bedoeld ?

Volg mij op LinkedIN
Ad van Luijt

Written by

Resultaatgerichte, ondernemende en commerciële manager. In staat mensen te enthousiasmeren en stimuleren. Bestuurslid Waterschap AGV. Contact: ad@vanluijt.nl

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade