การติดตั้ง Ionic framework

  1. ติดตั้ง Node.js
  2. ติดตั้ง ionic & cordova

$ npm install -g ionic cordova

3. สร้าง project ionic และ ionic มี template ให้ 3 แบบ คือ blank , sidemenu , tabs

$ ionic start <ProjectName> blank

4. start ionic project

$ cd <ProjectName>
$ ionic serve

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store