การติดตั้ง Ionic framework

  1. ติดตั้ง Node.js
  2. ติดตั้ง ionic & cordova
$ npm install -g ionic cordova

3. สร้าง project ionic และ ionic มี template ให้ 3 แบบ คือ blank , sidemenu , tabs

$ ionic start <ProjectName> blank

4. start ionic project

$ cd <ProjectName>
$ ionic serve