ติดตั้งเครื่องมือสำหรับ Android Developer build cordova

ต้องบอกว่าก่อนจะ setup ได้ก็ใช้เวลาพอสมควร อ่านคู่มือและคำแนะนำต่างๆจากเว็บ ก็ยัง setup ไม่ได้สักที หลายคนน่าจะออกอาการท้อ ผมก็ท้อแต่ไม่ถอย ผมประเภทถ้าไม่ได้ไม่ยอมหยุด และถือเอาบทความนี้แชร์ประสบการณ์และบันทึกวันที่จุดตั้งต้นที่ผมเริ่มศึกษาการพัฒนา Hybrid Mobile Application ไปด้วยเลย พอเวลาผ่านไปได้รู้ว่าศึกษามาเท่าไหร่แล้วพัฒนาไปถึงไหน

ส่วนเครื่องมือที่ใช้พัฒนาผมใช้ ionic framework แล้ว build ด้วย cordova ลองศึกษากันดูน่ะครับเป็นที่นิยมและน่าสนใจ เหมือนยิงนกครั้งเดียวได้ทั้ง android และ ios เอาล่ะแต่เราจะไม่พูดประเด็นอื่นมากไป เข้าเรื่องเซ็ตอัปกันต่อ

ตอนนี้ผมก็จะเขียนและสรุปบันทึกเก็บไว้ในแบบที่ผมเข้าใจ และ build .apk ผ่านมาแล้วดังนี้ครับ

  1. ติดตั้ง java sdk version 8 (*version สูงกว่า 8 จะมีปัญหาตอน build กับ cordova)
  2. ติดตั้ง Android Studio เสร็จแล้วเปิด Android Studio เพื่ออัปเดทและติดตั้ง Packages ต่างๆ
  3. ติดตั้ง Adding SDK Packages | Android Platform SDK for your targeted version of Android และ Android SDK build-tools version 19.1.0 or higher และ Android Support Repository (found under “Extras”)

Setting environment variables

  1. JAVA_HOME
Image for post
Image for post

2. ANDROID_HOME

Image for post
Image for post
C:\Users\<youruser>\AppData\Local\Android\Sdk

3.Set Path Variable platform-tools & tools & build-tools

C:\Users\[your user]\AppData\Local\Android\Sdk\platform-tools
C:\Users\[your user]\AppData\Local\Android\Sdk\tools
C:\Users\aegkaluk\AppData\Local\Android\Sdk\build-tools\27.0.3
C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_171\bin

Image for post
Image for post

4.Restart computer


การ build app ด้วย cordova

  1. cordova platform add android
  2. cordova build android --release

มาถึงขั้นตอนนี้หาก setup environment ถูกต้องเราก็จะได้ไฟล์ app-release-unsigned.apk แต่ยังติดตั้งในอุปกรณ์ไม่ได้ เพราะผมลองแล้ว จึงต้องสร้าง keystore ก่อนในขั้นตอนต่อไป

Image for post
Image for post

3.สร้าง keystore

keytool -genkey -v -keystore my-release-key.jks -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 -alias my-alias

4.Sign & zip & verify

— jarsigner -verbose -sigalg SHA1withRSA -digestalg SHA1 -keystore my-release-key.jks app-release-unsigned.apk my-alias

— zipalign -v 4 app-release-unsigned.apk HelloWorld.apk

— apksigner verify HelloWorld.apk

5.มาถึงขั้นตอนนี้เราก็จะได้ไฟล์ HelloWorld.apk ที่สามารถติดตั้งในอุปกรณ์ได้แล้วครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store