การใช้งาน Git CLI พื้นฐาน

Git CLI

เข้าไปใน local folder ที่เราจะอัปเดทโค้ด เตรียมความพร้อมสำหรับ git
-git init

เชื่อม local เข้ากับ remote repository สร้าง repository ใน github
-git remote add origin <your_remote_https>

ทำประกาศการเลือก folder หรือไฟล์ที่เราจะให้ git ทำการติดตามการเปลี่ยนแปลง
-git add pages/*

ทำการ commit การเปลี่ยนแปลงใน local
-git commit -m “commit message”

ทำการอัปเดทโค้ด local ขึ้น remote github
-git push -u origin master

กรณีต้องการอัปเดทโค้ดจาก remote มายัง local
-git pull origin master

กรณีใช้งาน Branch

$ git branch
$ git checkout -b [name_of_your_new_branch]
$ git checkout [name_of_your_new_branch]
$ git add .
$ git commit -m “commit branch”
$ git push origin [name_of_your_new_branch]

สรุปคำสั่งที่ใช้บ่อย

git status
//check สถานะ

git remote add origin https://github.com/user/repo.git
//add remote git

git remote show origin
//เช็ค url remote git ชื่อ origin

git remote -v
//ดู remote url and name git

git pull origin master — allow-unrelated-histories
//merge ข้อมูล local กับ remote

git commit -m “commit”
//ยืนยันการเปลี่ยนแปลงล่าสุดเพื่อจะอัปขึ้น remote git

git push -u origin master
//อัปโหลดขึ้น remote git

วิธีการสร้าง Deploy Key เพื่อใส่ใน github

เพื่อใช้ในการอัปโหลดโค้ดขึ้น github ก่อนอื่นเราต้องทำการติดตั้ง gitbash ให้เรียบร้อยก่อนน่ะครับ

จากนั้นเข้าไปที่ folder ที่เราติดตั้ง gitbash เปิด command prompt ใน folder ดังกล่าว

จากนั้นพิพม์ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C “your_email@example.com

แล้วใส่รหัสผ่านและยืนยันให้เรียบร้อย

จากนั้นเปิดไฟล์ .pub คือ public key ที่เราจะเอาไปใส่ใน github

แล้วก็วางในส่วนของ Deploy keys กด Add key ก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วครับ

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store