แก้ปัญหา ติดตั้ง line บน google chrome ไม่ได้

Mr.aegkaluk sopapun
Jan 18 · 1 min read

อัปเดท 18–01–20 ไม่สามารถติดตั้ง line ที่เป็นส่วนขยายได้ ผมจึงแก้โดยหาเครื่องที่ติดตั้งไปแล้ว export package ออก เพื่อนำไปติดตั้งบนเครื่องอื่นได้

ก่อนอื่น download package line chrome extension ที่ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1e_FHOzWCauD0LZFrnkdj2Vi5N0chvBAs

ไปที่ google chrome เปิดโหมดนักพัฒนา โหลดส่วนขยายที่แตกไฟล์แล้ว

เลือก package ที่เรา download ไป

ติดตั้ง package เสร็จแล้ว ปิด google chrome เปิดใหม่ ก็ใช้งานได้แล้วครับ

Developer Project : IoT Phuket Lab
https://iotphuketlab.home.blog/
https://medium.com/@aegkaluk
https://www.facebook.com/iotphuket/
https://www.youtube.com/user/MrAegkaluk
https://sites.google.com/view/iot-phuket-lab-documents
https://pantip.com/profile/368674#topics

    Mr.aegkaluk sopapun

    Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
    Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
    Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade