Service Cost : แอพบันทึกค่าใช้จ่าย ค่าซ่อมบำรุง บัญชีครัวเรือน

รู้เขาไม่รู้เรา มีเท่าไหร่ก็ใช้ไม่พอ (ขอยกคำสอน อ.ซุนมาเปรียบเทียบ)เปรียบเสมือนรู้ความต้องการตัวเองอยากได้โน่นอยากได้นี่ พอดูเงินในบัญชี ไม่สามารถซื้ออะไรได้เลย สาเหตุหลัก คือ ไม่รู้เรา ไม่รู้ว่าแต่ละวัน แต่ละเดือนเราใช้จ่ายอะไรบ้าง อันไหนควรจ่ายไม่ควรจ่าย เมื่อเราไม่มีการบันทึก มันก็จะไม่เห็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขลดการใช้จ่ายลง หากเราลงบันทึกรายการค่าใช้จ่ายสิ้นเดือนเราจะรู้ว่าเราควรตัดรายจ่ายไหนออก การเพิ่มรายได้ไม่จำเป็นต้องแสวงหารายได้เพิ่มเสมอไป แต่สำคัญกว่านั้นคือการลดรายจ่ายลง เพราะหากไม่รู้จักลดรายจ่าย ผมเชื่อว่าคุณหาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกครับ หามากก็ยิ่งใช้มาก การอดออมจะเป็นการปูพื้นฐานเรื่องของการวางแผนระยะสั้น ระยะยาวด้วยครับ และผมได้ทดสอบในครอบครัวผมแล้วมันสามารถเพิ่มรายได้อย่างน่ามหัสจรรย์ เพราะแฟนผมชอบซื้อของจุกจิกเข้าบ้าน ผมจึงสร้างแอปขึ้นมาแล้วตั้งกฎว่าจะซื้อของอะไรให้แจ้งผมก่อน เมื่อผมให้ซื้อก็ลงรายการทุกบิลครับ เพียงเท่านี้ผมแทบไม่ต้องคิดอะไรเรื่องค่าใช้จ่ายแล้ว เพราะผมวางแผนสอนให้เค้าคิดก่อนซื้อ หลังจากนั้นเค้าก็ไม่ซื้อของจุกจิกฟุ่มเฟือย ถ้าอยากซื้อก็ซื้อด้วยเงินกระเป๋าตัวเอง เพราะซื้อมาผมก็ไม่จ่ายตังค์ให้ครับ

วันนี้ผมจะมาแนะนำ mobile app เล็กๆที่เกิดจากการแก้ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านครับ โดยไอเดียหลักๆ คือ ต้องการบันทึกค่าใช้จ่ายในบ้าน แล้วสามารถแชร์กันดูค่าใช้จ่ายในครอบครัวของเราได้ สามารถตั้งค่าได้ว่าเราจะให้ดูประเภทค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง มีการแจ้งเตือนเมื่อในครอบครัวเราลงรายการค่าใช้จ่ายใหม่เกิดขึ้นได้ 2 ช่องทาง คือ ส่งอีเมลล์และทาง line notify มี interactive ในการบันทึกค่าใช้จ่าย กดไลค์และคอมเมนต์รายการค่าใช้จ่ายได้ ติดตามอัปเดท Features ต่างๆได้จากบทความนี้ได้เลยครับ

Web Version
https://ionic-firebase-3c24c.firebaseapp.com/

Android Version
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iotphuketlab.servicecost

IOS Version
https://apps.apple.com/app/id1473884008

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ได้รู้ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนในครอบครัว
  2. ได้เก็บประวัติค่าใช้จ่ายของแต่ละเรื่อง เช่น การบำรุงรักษารถยนต์ บำรุงรักษาเครื่องใช้ต่างๆในบ้าน เพื่อการเปรียบเทียบราคาในครั้งต่อไปได้
  3. รู้จักคิดก่อนจ่าย ได้สร้างพื้นฐานการทำบัญชีครัวเรือน
  4. แจ้งเตือนการจ่ายเบี้ยต่างๆ ตามรอบบิล

เมื่อเข้าสู่ระบบ จะมีเมนูหลัก 4 เมนู

  1. Home หน้าหลัก
  2. Service Cost หน้าลงรายการค่าใช้จ่าย
  3. Family หน้าเพิ่มจัดการครอบครัวเรา โดย scan qr code เพื่อ add family
  4. subscribe คือ หน้าแสดงคนในครอบครัวที่กำลังติดตามค่าใช้จ่ายของเรา
เราสามารถเลือกประเภทค่าใช้จ่ายที่จะแชร์ให้กับครอบครัวได้
โดยการเลื่อนมาทางซ้าย เพื่อแสดงเมนู edit
ถ้าต้องการแชร์เลือก share your subscribe
เมื่อเลือกประเภทค่าใช้จ่าย จะแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่เราบันทึกไว้
เข้าไปดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ที่เมนู family จะแสดงคนในครอบครัวที่เราสามารถดูรายการค่าใช้จ่ายได้
เมื่อเลือกชื่อ family ก็จะเห็นประเภทค่าใช้จ่ายของครอบครัวเรา
เราสามารถเพิ่ม family ด้วยการ Scan QR Code
เมนู Subscribe คือ แสดงรายชื่อคนในครอบครัวเราที่กำลังติดตามดูค่าใช้จ่ายของเราอยู่ครับ
ในหน้า Home จะมีเมนูกหนด User Profiles สามารถกหนด ยอดเงินค่าใช้จ่ายที่จะให้แจ้งเตือนผ่าน line notify ได้ โดย line notify token มาจากการลงทะเบียนใน line notify เพื่อกำหนดว่าจะให้แจ้งเตือนเข้า line group หรือ line ส่วนตัวของเรา
ตอนนี้ Public ขึ้น App Store ได้สำเร็จแล้วครับ

Update Features V.2.18 (28–01–20)
-Chat Box สำหรับพูดคุยกับ Family หรือ Subcribe เพื่อสอบถามข้อมูลค่าใช้จ่ายกันได้
-Notify item by line notify ตั้งวันที่แจ้งเตือนเข้า line เช่น ครบกำหนดชำระเบี้ยต่างๆ ได้ไม่ลืม

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade