ام دی اف سینکرونایز یا تطبیقی

ام دی اف سینکرونایز یا تطبیقی

ام دی اف سینکرونایز یا تطبیقی چیست
 
 در صنایع چوب جهان هر روز شاهد ورود تکنولوژی های جدید و به روزی هستیم که البته کشور عزیزمان ایران نیز به واسطه حضور برندهای معتبر و شرکای به نام در دنیا از این تکنولوژی ها چیزی کم ندارند و بازار کشور کاملا بی نیاز از واردات محصول های خارجی میباشد
 
 ام دی اف تطبیقی یا سینکرونایز یکی از این نوآوری های جدید میباشد
 
 در این نوع محصول زمانی که کاغذ آغشته در حرارت بالا بروی ام دی اف خام قرار میگیرد

ام دی اف سینکرونایز یا تطبیقی

ام دی اف سینکرونایز یا تطبیقی
 
 و تحت فشار پرس میشود قالبی دقیقه مطابق با نقش چوب بروی کاغذ آغشته و ام دی اف خام قرار میگیرد و این عمل باعث میشود که طرح های درج شده بروی صفحه ام دی اف دقیقا مطابق با طرح کاغد دکور و طرح چوب باشد
 
 و حسی شبیه با چوب واقعی و نقشی زنده به محصول میدهد.
 
 یکی از شرکتهای معتبر ایرانی و تحت پوشش مجموعه هلدینگ افرا چوب برای اولین بار این نوع محصول ویژه را در کشور ارائه کرده است.
 
 ام دی اف اکسترا پلاس شرکت افرا چوب سبز ایرانیان رنگ بندی های متنوعی را جهت استفاده مصرف کنندگان ایرانی در بازار کشور توزیع کرده است.
 
 در تکنولوزی سینکرونایز به واسطه عمقی که کاغذ آغشته بروی سطح ام دی اف خام ایجاد میکنند کیفیت محصول را نسبت به محصولهای مشابه بیشتر کرده و ماندگاری و طول عمر این نوع ام دی اف به مراتب بالاتر از محصولات مشابه میباشد
 
 نمونه های ام دی اف سینکرونایز یا تطبیقی

Click to Post

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.