Toz boya uygulamaları diğer boyama yöntemlere nazaran daha kaliteli olduğu için dünyada kullanımını hızla arttırmaktadır. Toz boya kullanımı ile amaçlanan kaliteli üretimin oluşabilmesi için kaliteli tesislerden faydalanılması

kaçınılmazdır. Bu amaçla tasarlanan ‘’Afran’’ toz boya kabinleri manuel ve otomatik tozboya uygulamaları ile en verimli şekilde kullanıma sunulmuştur.

Kabinler dizayn edilirken kullanılan tozboyanın kabin içerisinde kalması amaçlanmıştır. De monte olarak üretilen kabinlerin kolayca montajları yapılabilmekte, istenilen zamanlarda de monte olarak taşınabilmektedir.

Otomatik tozboya kabinleri filtreli ve siklonu kabinler olarak üretilmektedir. Boyanacak parçanın özelliği, renk değişim sıklığı ve boya kullanım miktarı başlıca faktörlerdir. Kabinlerimizde hızlı ve kaliteli boyama imkânı sağlanmaktadır.

http://www.afran.com.tr/

Like what you read? Give afran machine a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.