Nikt wam tego nie powie

Aga Święch
Oct 24, 2018 · 3 min read

Nikt wam tego powie, no może nie od razu, ale - tak, nikt nie lubi szkoły. I może powiecie, że znowu oklepany temat, przecież wszyscy to wiedzą i mówi się o tym tak dużo, że po co znowu teraz?

No właśnie — mówi się dużo. A czy ktoś coś robi, żeby zmiany się DZIAŁY? Czy wszyscy wychodząc ze spotkania zakasują rękawy i biorą się do wprowadzenia zmian? Halko — jak tu nikogo nie widzę…Lubimy sobie pogadać, ponarzekać, a nawet wpaść w rozpacz, tylko dlaczego tak często nic z tego nie wynika?Można to zjawisko zapewne jakoś wytłumaczyć — taka skaza ludzka, “ludzie już tacy są” itd. Można jednak zastanowić się, zebrać zespół, spotkać się kilka/ naście razy i zrobić plan. A potem zacząć go realizować. Tak po prostu, podzielić się zadaniami, odpowiedzialnością i już.

Niepewność.

Ona pojawia się najszybciej, jest cierpka w smaku, czasem nawet bolesna. Pokazuje nam naszą niekompetencję — no i co? Zapał zgasł? Wiadomo było, że tego nie zrobisz, nie podołasz — w końcu masz tylko…naście lat. Ten świat należy do dorosłych (cokolwiek to oznacza) nie pchaj się tam, gdzie cię nie chcą. Twoje miejsce jest w ławce, szkolnej — żeby nie było wątpliwości. Łał, rzeczywiście zabolało.

Brak sensu.

Gdzie w tym jest sens, coś, co jest namacalne? Coś, za co warto ponieść stratę i o co warto powalczyć? Jeśli całym twoim życiem jest wkuwanie na pamięć a potem test i znów od nowa. Jak zmienić ten świat, jeśli nie widzę sensu w moich staraniach? Czuję, że cokolwiek zrobię, to ktoś wkroczy ze słowami: nie teraz, zostaw to, trzymaj się instrukcji — one wyznaczą twój sens. Naprawdę MÓJ?

Brak wsparcia.

Może nawet poświęcisz ten czas, stracisz kilku znajomych i swoją dobrą opinię. Pójdziesz powalczyć o lepsze jutro dla innych młodych. Może w końcu uda się zlikwidować np. prace domowe, które są w rzeczywistości kontynuacją niedokończonej lekcji ze szkoły i prawie nigdy niczemu nie służą, ale jakim kosztem to będzie? Gdybyś otrzymał pomoc, od kogoś, kto swoim autorytetem zaświadczy, że wcale nie chcesz obalić całego systemu edukacji, a jedynie zmienić jego część, poprawić, dostosować do współczesnego świata. Może wtedy ktoś z tego systemu mógłby spróbować zrozumieć, otworzyć się na „nowe”?

Strach.

W tym miejscu pojawia się strach. To duże zwierzę, walczyć z nim nie ma jak, nie raz próbowano i nikt z tej walki nie wyszedł bez szwanku. Jak można nie bać się walczyć z całym światem, z rodzicami, znajomymi, którzy pukają się w czoło, słysząc o marzeniach, które szybko stają się mrzonkami. „Nie ujdzie ci to na sucho”, „jeszcze się doigrasz”, „lepiej zajmij się nauką, bo inaczej…” słyszysz nieustannie, gdziekolwiek ucho przyłożyć.

Cel.

Czy jest w tym jakiś cel? Czy warto w ogóle starać się o zmianę? Czy szkoła może być lepsza i lubiana? Bez odpowiedzi na te pytania trudno oszacować potencjalny wysiłek, który może zmienić się w pozytywny efekt. Czasami warto się porozglądać, zrobić analizę, przeszukać zasoby. Być może są sposoby, żeby edukacja była przyjemna, dawała szansę na rozwój i przygotowywała do świata. Być może są ludzie, organizacje, które działają w tym obszarze, ty jeszcze ich tylko nie znasz. Jeśli czujesz w sobie moc, chęć do zmiany — siebie, ludzi wokół, ich sposobu patrzenia na świat — weź głęboki oddech i powiedz, że jesteś. Znajdź w internecie wydarzenie, pójdź na nie i dołącz do podobnych do ciebie — zainicjuj tę zmianę.

Mogą pomóc ci w tym:

www.tuplatforma.pl — tu znajdziesz narzędzia do samorozwoju, a także program Gap Year (co to jest? — zobacz)

www.offschool.edu.pl — wsparcie w zmianie, edukacja

https://www.youtube.com/watch?v=u722qN1sHTU — o testowaniu marzeń

https://www.youtube.com/watch?v=utsdT1N99G8 — rodzice, decyzje, świat teraz

https://www.youtube.com/watch?v=NMXV3ghCucE — zrób ze świata swój kampus

http://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change/ — wsparcie w zmianie

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store