ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Cordyceps® Cs-4®

สูตรการสกัดสารสำคัญออกจากเห็ดถั่งเฉ้า จดสิทธิบัตรหนึ่งเดียวของนูสกิน (Nu Skin)

เทรนด์รักสุขภาพมาแรง เสริมภูมิคุ้มกัน ลึกถึงระดับยีน ด้วย Y-Span เทคโนโลยีเอจล็อค

Concept เทคโนโลยีเพื่อการต่อต้านจุดกำหนดของความเสื่อมชราอย่างตรงจุด 
Y-Span คือ ที่สุดแห่งชุดผลิตภัณฑ์สุขภาพองค์รวม ในการต่อต้านความเสื่อมชราในระดับยีน

การที่เราจะดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ก็ต้องดูแลถึงภูมิคุ้มกัน ถ้าจะให้ดีก็ต้องดูแลให้ลึกถึงระดับเซลล์ ระดับยีน 
เพราะเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการกำจัดไวรัส เชื้อโรค สาเหตุของการเจ็บป่วย ซึ่งวัตถุดิบทางธรรมชาติที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ 
และกำลังเป็นที่นิยมนั่นก็คือ “เห็ด” โดยมีอยู่หลายสายพันธุ์กระจายอยู่ทั่ว ๆ ไป 
ซึ่งเห็ดบางชนิดได้ถูกยกให้เป็น “เห็ดทางการแพทย์” (Medicinal Mushrooms) 
สาเหตุที่ชื่อเห็ดทางการแพทย์เนื่องจากมีฤทธิ์ทางยา อย่างเช่น 
เห็ดยามาบูชิตาเกะ (Yamabushitake Mushroom) เห็ดชิตาเกะ (Shiitake) และเห็ดไมตาเกะ (Maitake Mushroom) เป็นต้น

ถึงแม้ว่าเห็ดเหล่านี้จะหายากและราคาแพงและหากนำมาปรุงอาหารโดยผ่านความร้อนอาจจะทำให้สารอาหารที่เป็นประโยชน์ออกมาจากเห็ดได้ไม่ครบถ้วน 
แต่โชคดีที่ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการสกัดสารสำคัญออกมาเป็นผลิตภัณฑ์วางจำหน่าย ซึ่งการสกัดนี้มีการควบคุมอุณหภูมิและปัจจัยอื่น ๆ ทำให้ได้สารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่า 
จึงเกิดมีความนิยมบริโภคมากขึ้นในหมู่คนที่รักสุขภาพและดูแลตัวเอง

Cordyceps® Cs-4® ด้วยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์สูตรการสกัดสารสำคัญออกจาก Cordyceps mushroom ที่เรียกว่า Cordyceps® Cs-4® (CordyMax™ Cordyceps sinensis) สิทธิบัตรหนึ่งเดียวของ Nu Skin และ Pharmanex, Inc.
มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์แล้วมากกว่า 15 ปี มีงานวิจัยทางการแพทย์ว่าสามารถส่งเสริมกระตุ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกาย

ผลิตภัฑณ์ของนูสกินทุกตัวผลิตภายใต้ 6S Quality Process หรือมาตรฐานการผลิต 6S™ ที่เชื่อถือได้และมีมาตรฐานสูงสุด ถูกบรรจุในหนังสือเรียนชื่อ Quality Management of Nutraceuticals ตีพิมพ์โดย Oxford University Press ในชื่อบทเรียน The 6S™ Quality Management of Nutraceuticals: An Operating Principle at Pharmanex

โดยเงินทุนในการวิจัย Cs-4® Cordyceps sinensis ได้รับผ่านสถาบันแห่งชาติ National Institutes of Health โดย Pharmanex, Inc., USA (ปัจจุบัน Nu Skin Enterprises, Inc. เข้าซื้อบริษัท Pharmanex แล้ว

ageLOC Y-SPAN

อ้างอิจ : การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3110835/
www.nuskin.com/content/dam/global/au/library/pdf/au_cordyceps.pdf
http://www.pdr.net/full-prescribing-information/ageloc-r2?druglabelid=479

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.