Нова схема для вагонів метро Києва

Вперше за 55 років існування київського метро у вагонах з’явиться схема ліній, створена професійними дизайнерами.
Її розробила для метрополітену група «Агенти змін». З власної ініціативи та безкоштовно.

Головне, що ви маєте знати про майбутню нову
офіційну схему — вперше ви можете на неї вплинути.

Перший тур — публікація в інтернеті

Image for post
Image for post
Скачати схему в форматі PDF (400Кб)

…другий тур обговорення

В цій статті ми розповімо, якими принципами та підходами керувалися, пояснимо свої рішення та порівняємо нову схему
зі старою офіційною.

Image for post
Image for post

Придатність до використання

Image for post
Image for post

Інформативність

Тепер до метро та міської електрички
додався швидкісний трамвай.

Image for post
Image for post
З офіційної схеми виходить, що з Вокзальної можна пересісти на станцію без назви (Чи це Караваєві дачі? Але там, здається, цілих три дачі.)

Читабельність

Image for post
Image for post
Це порівняння написів на старій та новій схемах. Зараз
у вагонах є кілька версій із різними розмірами написів, але у новій схемі розмір рядкових літер більший від 5 до 40%.
Image for post
Image for post

Позначення станцій та пересадок

Image for post
Image for post
Лінія курця і лінія здорової людини☺
Image for post
Image for post

Нумерації станцій не буде

Image for post
Image for post

Нумерація станцій у київському метро —
чудовий приклад карго-культу.

Vulytsia чи street?

І контрольний постріл: Troieschyna-Dva.

Доступність

Image for post
Image for post
Так бачать схеми хворі на дейтеранопію. Контраст між зеленим та червоним на схемах (зліва направо): Київ (стара) — 1,09; Київ (нова) — 1,5; Лондон — 1,26. Якщо цікаво, у Москви 1,49

Схема проти карти

Ви вкрали дизайн у Лєбєдєва!
(чи Гарі Бека?)

Image for post
Image for post
Схема лондонського метро, дизайнер Гарі Бек. 1933 р.

Насамкінець нагадуємо, що ви можете повідомити про помилки або запропонувати якісь зміни до схеми. Будь ласка, пишіть свої коментарі до цієї статті, або на фейсбуці, або поштою.

Image for post
Image for post

Thanks to Alexander Kolodko and Anna Logvynova

Агенти змін

Written by

Робимо зрозумілий, корисний та доступний простір. http://a3.kyiv.ua

Агенти змін

Written by

Робимо зрозумілий, корисний та доступний простір. http://a3.kyiv.ua

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store