การปลูกดาวเรืองตัดดอก

ปริมาณการใช้น้ำ — 0.4–4.8 มิลลิเมตร/วัน/ต้น

อายุการเก็บเกี่ยว — เริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุประมาณ 55–100 วัน

การเพิ่มมูลค่าผลผลิต — ทำเป็นพวงมาลัย หรือกำช่อดอกไม้

ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน

หมายเหตุ

1. ข้อมูลต้นทุนการผลิตข้างต้น เป็นต้นทุนการผลิตต่อ 1 ฤดูปลูก ดาวเรืองมีอายุตั้งแต่ปลูกจนเก็บเกี่ยวประมาณ 55–75 วัน หลังจากเก็บดอกครั้งแรก สามารถเก็บดอกต่อไปได้อีกประมาณ 35–40 วัน
 2. ราคาดอกดาวเรืองข้างต้น เป็นราคาดาวเรืองตัดดอกที่มีก้านช่อดอกด้วย ซึ่งจะได้ดอกที่มีขนาดใหญ่ในช่วงแรก อีกทั้งเป็นราคาซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละท้องถิ่น และฤดูกาล โดยเฉลี่ยในตลาดส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 40–60 สตางค์ต่อดอก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดดอกด้วย
 3. การปลูกดาวเรืองในสภาพแวดล้อม พันธุ์ และข้อจำกัดที่แตกต่างกัน อาจทำให้มีต้นทุน การดูแลรักษา และผลตอบแทนที่แตกต่างกันในแต่ละท้องที่

เงื่อนไขการดำเนินงาน
- มีแหล่งน้ำเพียงพอตลอดฤดูการปลูก
- ต้องมีตลาดรองรับ
- ใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก

วิธีการผลิต/การเขตกรรม
การเตรียมดิน
 ไถพรวนดิน ในสภาพดินเป็นกรด หว่านปูนขาวหรือโดโลไมท์ อัตรา 300–500 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 300–500 กิโลกรัมต่อไร่ ยกแปลงสูง 50 เซนติเมตร กว้าง 1–1.2 เมตร หว่านปุ๋ยสูตร 15–15–15 อัตรา 25–30 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ 0–46–0 อัตรา 35–50 กิโลกรัมต่อไร่ คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วเกลี่ยปรับหน้าแปลงให้เรียบ รดน้ำ ควรเตรียมแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนปลูก

การเตรียมต้นพันธุ์
 เลือกพันธุ์ตามวัตถุประสงค์การผลิต (ตัดดอกหรือเด็ดดอก) ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ เช่น พันธุ์ที่เจริญเติบโตได้ดีในฤดูร้อน หรือพันธุ์ที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศหนาว เพาะเมล็ดดาวเรืองในตะกร้าเพาะหรือถาดเพาะเมล็ด วัสดุเพาะชำ เช่น พีทมอส ขุยมะพร้าวผสมทราย อัตราส่วน 3:1 หรือขุยมะพร้าว:ทราย:ขี้เถาแกลบ:ปุ๋ยคอก อัตราส่วน 1:1:1:1 เมื่ออายุได้ 12–20 วัน แล้วนำต้นกล้าไปลงในแปลงปลูก

การปลูก
- ระยะปลูก 30–40 เซนติเมตร x30–40 เซนติเมตร แปลงปลูกกว้าง 1–1.2 เมตร ปลูกได้ประมาณ 8,700 ต้นต่อไร่
- ก่อนย้ายต้นกล้าลงแปลงปลูก ควรให้น้ำแปลงล่วงหน้า 1 วัน นำต้นกล้าที่เพาะไว้แล้ว อายุ 12–20 วัน หรือมีใบจริง 4–6 ใบ ย้ายปลูกลงแปลง ควรย้ายต้นกล้าในช่วงเย็น ให้วัสดุเพาะชำติดต้นกล้ามาด้วย รดน้ำทันทีหลังปลูก เพื่อเป็นการรักษาความชื้นในดิน ใช้ฟางคลุมแปลงจะช่วยลดการระเหยของน้ำได้
- หลังปลูก 7–10 วัน หรือมีใบจริง จำนวน 3–4 คู่ ให้เด็ดยอดออกเพื่อให้แตกกิ่งข้าง
- เมื่อดาวเรืองมีอายุ 20–25 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 15–15–15

การให้น้ำ
ช่วงย้ายปลูกประมาณ 7 วัน ให้น้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น เมื่อต้นกล้าตั้งตัวได้ดี รดน้ำวันละครั้งในช่วงเช้า และในช่วงที่ดอกบานไม่ควรรดน้ำให้โดนดอก เพื่อป้องกันดอกเป็นโรค ดาวเรืองเป็นพืชที่ชอบการให้น้ำในลักษณะให้น้อย ๆ แต่บ่อยครั้ง หรือชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะและน้ำท่วมขัง

การกำจัดศัตรูพืช
 ถ้ามีแมลงกัดกิน ให้ยาป้องกันแมลงฉีดพ่นในเวลาเช้าหรือเย็น

การตลาด
 แหล่งรับซื้อดาวเรือง ตัดดอก/เด็ดดอกแหล่งใหญ่ในกรุงเทพฯ คือ ปากคลองตลาด สี่มุมเมือง ตลาดไท นอกจากนี้ยังมีตลาดไม้ดอกไม้ประดับตามเมืองต่าง ๆ ตลาดในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาที่นิยมใช้ดาวเรืองตัดดอกในการบูชาพระ
แต่ถ้าเป็นดาวเรืองที่ปลูกในกระถางหรือถุงพลาสติก ตลาดแหล่งใหญ่ เช่น ตลาดจตุจักร บางบัวทอง กรมทราบราบที่ 11 ตลาดนัดชุมชนในท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถจำหน่ายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้ในการประดับตกแต่งสถานที่หรืองานพิธีการต่าง ๆ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
- กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 
โทรศํพท์ 02 579 9549 / โทรสาร 0 2579 1501
- สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่
- บริษัทจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดาวเรือง