Aku Berkata…

Wahai pengharap rindu. Manakala sendu aku tumpahkan dalam tulisan. Dan biarkan terbawa oleh zaman. Walaupun aku percaya tulisan ini tak kau hiraukan.

-Saya

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.