Güneşi aldı
Sallandı, sallandı
Ta ki kuruyana kadar
Yapraktı

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Ömer Arı’s story.