Bir Androidçi’nin iOS ile imtihanı
MUHBAB
274

Jailbreak ios için bir kapı açar ve android bootrom ile yapmaya çalıştığın özgün ayarları yapabilirsin. 3G aç kapa ekran kilitle uygulama şifrele vs… tüm ios dizinine erişip herşeyi görme… ve daha da fazlası.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.