پابلیش

اغلب ما تجربه تلخ حضور در دادگاه ملامت و سرزنش های فکری را تجربه کرده ایم، محاکمه بابت اینکه چرا به موقع حرف یا عمل نکردیم، چرا چنین کردیم و چنان نکردیم. حکم بی عرضه گی نتیجه همیشگی این دادگاه خیالی است. برای رهایی از توهم ملامت های فکری به جای گیر کردن در لابلای تفسیر های فکری، متوجه عامل ملامت گری شوید که مشغول محاکمه شماست. این عامل همان چیزی است که در مواقع لزوم شما را دچار تردید، اضطراب و افسردگی میکند. خودش شما به مشکل می اندازد، سپس شما را بابت عملکردش محاکمه میکند.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.