This story is unavailable.

Fetih ile devletin birçok yerinden kitleler halinde insanlar İstanbula yerleştirirdi.Bunun detaylı rapor/belgelerini pdf olarak google’dan indirmiştim.Ek olarak şehrin birçok yerinde imar çalışmaları başlatıldı ve sosyal ve ekonomik faaliyet içeren birçok müesseseler kuruldu. Hıristiyanların bugün nerde olduğunu bilmiyorum ama şehrin savunmasında yaklaşık 10.000 kadar kuvvet vardı nüfusun azlığını burdan tahmin edebiliriz.Sonuç olarak fetih ile beraber İstanbul ilerliyen yakın yıllarda dünyanın her açıdan en büyük şehri olmuştur.Gayrimüslimler çoğunluk olarak Galata taraflarında ikamet ediyorlardı ve ticari faaliyetleri çok yoğundu.Bahsettiğim bu pdf’lerde kaç hane oldukları detaylıca yazıyordu.Türklerin gelmesiyle İstanbul kültürü çarpan etkisiyle daha çok arttı diye düşünüyorum.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.