GitHub ile açık kaynak projelere katkıda bulunmak
Cengizhan Çalışkan
2602

Eline sağlık Cengizhan, yazı gayet okunabilir ve bilgilendirici olmuş . “Push, PR, branch nedir, niye yapılır”la ilgili de birer cümle eklesen daha açıklayıcı olabilir.

Like what you read? Give Ahmet Alpat a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.