Tasarımcılar İçin Ücretsiz Kaynaklar

Ahmet Çadırcı
Feb 8 · 1 min read

Kolay kullanım için hazırlanan el çantası niteliğindeki bu sitelerden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. Ücretsiz stok fotoğraflar, videolar, mockuplar, yazı tipleri, grafikler, araçlar, dokular, sesler, renkler ve ikonların yer aldığı listede bir çok sitenin linki bulunmaktadır.

İçindekiler

  1. Fotoğraf
  2. Mockup
  3. Video
  4. İkon
  5. Grafik
  6. Araçlar
  7. Yazı Tipi
  8. Doku
  9. Renk
  10. Ses

Kaynak: Tasarımcıların El Çantası Niteliğindeki Ücretsiz Kaynaklar (Fotoğraf, Video, İkon, Yazı Tipi, Renk, Ses)

Ahmet Çadırcı

Written by

https://ahmetcadirci.com.tr

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade