Son birkaç yıldır UI/UX tasarım konusuna odaklanan yeni dijital ürünler karşımıza çıkıyor. Tasarım alanında Sketch, prototipleme alanında InVision, Marvel gibi daha iyi deneyimler yaratılmasını sağlayan ürünler bunlardan bazıları. Adobe, bu yeni ürünlerin karşısında UI/UX tasarım için Photoshop ve Fireworks’un yetersiz kaldığını fark etmiş olacak ki; 2015'te üzerinde çalıştığını açıkladığı yeni ürününü, 2016 Mart ayında Adobe Experience Design adıyla yayınladı.

İlk yayınlanan sürümü “preview” olduğundan içerisinde çok fazla fonksiyon bulunmasa da “Design — Prototype” sekme isimlerinden Adobe XD’nin hem tasarım hem prototip aracı olarak konumlandığını söyleyebiliriz. Bu sürümü denemek amacıyla şu an çalıştığım firmada ekip olarak bazı projelerde kullanmaya karar verdik…

Ahmet Faruk Kara

UI/UX Designer | http://ahmetfarukkara.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store