Per programera
Ermal Sadiku
162

Pa e ditë mirë OOP për mendim tim mos konkuro fare për programer po shko në praktikë që t’i mësosh këto.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.