Typeof operator’u hakkında herşeyi ögrenmek istemezmisiniz?

Typeof operatörü nedir?

Typeof operatörü, değerlenmemiş işlenenin türünü gösteren bir dize döndürür.

1 ) Number;

2 ) String;

Ahmet ÖZALP

Senior PHP and Javascript Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store