İyi bir İş Fikrini Nasıl Değerlendirebilirim?
‘Fikir’den İş Fikrine Astral Seyahat
yucezerey
141

Bu yaklaşım ile alakalı olarak Steve Blank ve Bob Dorf’un “The Startup Owner’s Manual” Türkçe çevirisi ile “Girişimcinin El Kitabı” mutlaka okunması gerekiyor.

Sıklıkla girişim fikrini paylaşmak ve fikir almak isteyen gençler ile yolum kesişiyor. Bu kitabı okumayanlara ‘kitabı okuyun, tekrar görüşelim’ diyerek 10 gün sonrasına randevu veriyorum.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.