I wish I knew before I graduate — น่าจะรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนเรียนจบ

ถึง…ตัวฉันเองในอดีต

ชีวิตมนุษย์เงินเดือนนี่แม่งไม่ง่ายเลยจริงๆ

นับตั้งแต่เรียนจบมาแล้วเกือบ 2 ปี เราได้เข้าโลกแห่งทุนนิยมที่ต้องตบตีกับวินมอไซและฝุ่นควันของไซต์ก่อสร้างรถไฟฟ้าที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีวันเสร็จ เราต้องปรับตัวและเรียนรู้หลายอย่างมากๆ

จนกระทั่งเราได้มีโอกาสย้อนมองตัวเอง (รวมถึงถามเพื่อนๆใน Facebook) และถ้าเรามีโอกาสย้อนเวลากลับไปได้ นี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกแกก่อนแกเรียนจบ

  1. จงตั้งใจเรียนภาษาที่ 2 เพราะมันใช้ทั้ง Present งาน, คุยกับคนในทีม, คุยกับลูกค้า, ส่ง E-Mail, เรียนต่อ, อ่าน Paper, ค้น Google ฯลฯ แกหนีมันไม่พ้นหรอกก

สุดท้าย! อย่าเชื่อทุกอย่างที่เขียนมาข้างต้น! เชื่อตัวเองสิ! ชีวิตเป็นของมึงนะเว้ย!

รัก,
อ้อ

ปล. อยากเพิ่มอะไรก็เพิ่มลงไปในคอมเม้นได้เลยนะ!

--

--

Hi!! my name is Aor! I’m a brand new RentSpree staff!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store