ทำแชทบอทง่าย ๆ แบบไม่ต้องโค้ด!!
lukkiddd
417

ใช้ได้เลยครับ กำลังเอาไปทำผู้ช่วยส่วนตัวแบบสัพเพเหระ :D

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.