100$ Win

https://globalcrypto.exchange/i/R0NYMTYwOTkxMjk0MQ==

Sana 1π gönderiyorum! Pi Stanford doktoraları tarafından geliştirilen, dünya genelinde 8 milyondan fazla üyesi olan yeni bir dijital para birimidir. Pi elde edebilmek için https://minepi.com/yalcinyg linkini takip edin ve davetiye kodu olarak benim kullanıcı adımı (yalcinyg) kullanın.

Airdrop Live

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store